Випуск 13 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Гетманцев Д. А.
  К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ И ИСТОКАХ НАЛОГОВОГО ПРАВА
 2. Міхайліна Т. В.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАТЕГОРІЇ «НОРМОТВОРЧІСТЬ»
 3. Ригіна О. М.
  США: ЕВОЛЮЦІЯ ДОКТРИНИ «НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ» (ХІХ–ХХ СТ.)
 4. Грень Н. М.
  ГЕНЕЗИС ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
 5. Кретова І. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Мавед Е. О., Нетудыхатка О. Ю.
  ВОПРОС ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
 2. Гробова В. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЯПОНІЇ
 3. Новіков В. В.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РИЗИКІВ У ПРАВІ
 4. Линник Т. В., Вітюк Д. Л.
  ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТРУКТУР ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ
 5. Cristina Popa
  ORGANZIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI ОN VIGOARE ȘI A DOCTRINEI DE SPECIALITATE
 6. Китайка О. В.
  ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
 7. Артемчук Д. О.
  ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ПОНЯТТЯ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 8. Чекмарьова Л. Ю.
  ВИЩІ ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Джафарова М. В.
  ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ
 2. Кононець В. П.
  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ПРИВАТНИМИ ОХОРОННИМИ СТРУКТУРАМИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 3. Якубовський Р. В.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 4. Ямненко Т. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 5. Штучний В. В.
  ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
 6. Танривердієв І. М.
  ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ЗАКОННОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 7. Васильєв І. В.
  ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ
 8. Венгер Ю. В.
  ВИНА ЯК СУБ’ЄКТИВНА ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ВЧИНЕНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 9. Мельник С. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
 10. Приступлюк В. Л.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
 11. Яковлєв П. О.
  ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 12. Лівар Ю. О.
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ
 13. Довжанин В. М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ США
 14. Кравчук О. Л.
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ПРИСЯГА»
 15. Макарчук Р. В.
  СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 16. Бєліцький І. С.
  МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 17. Цанько Я. О., Козинець Ю. С.
  ПРИНЦИП НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В МЕЖАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Чанишева Г. І.
  ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ЯК ТРУДОПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
 2. Костюк В. Л.
  КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: НАУКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 3. Волошина С. М.
  ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МОРЯКІВ НА ІНОЗЕМНИХ СУДНАХ
 4. Римар Б. А.
  ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З РОБОТОДАВЦЯМИ – ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
 5. Сорочишин М. В.
  ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 6. Величко Д. М.
  ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ В МІЖНАРОДНИХ АКТАХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ УКРАЇНИ
 7. Черноп’ятов С. В.
  ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОХОРОННИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 8. Бориченко К. В.
  ПЕНСІЇ ТА СТРАХОВІ ВИПЛАТИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА ЯК ВИД МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙ З ДІТЬМИ
 9. Наньєва М. І.
  ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН