Випуск 39

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Палюх А. Я.
  ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СПОРТУ ТА ЙОГО ВИДІВ
 2. Кравчук С. М.
  ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО КУЛЬТУРУ В УКРАЇНІ (НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА РОЗРОБКА)
 3. Півень Д. О.
  ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ВИКЛАДАННЯ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА В ОДЕСЬКІЙ ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ
 4. Винарчик О. П.
  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ ПОЛЬЩІ 1932 РОКУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Животовська І. Ю.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯН (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)
 2. Зозуля О. І.
  ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ І ЧЛЕНІВ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 3. Шюкюров Гулам Хейбат оглы.
  СВОБОДА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Литвин Н. А.
  ЩОДО ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО УКРАЇНИ
 2. Корнієнко М. В.
  ФОРМИ ТА НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
 3. Желтобрюх І. Л.
  КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
 4. Кравчук М. Ю.
  «МАСКУВАННЯ» ІНТЕНСИВНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ В ПЕРІОД СРСР: ВЛАДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 5. Кузьменко Ю. В.
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
 6. Замрига А. В.
  СЕРВІСНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 7. Герич А. Й.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ, У СТРУКТУРІ МІГРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ
 8. Лапінська Є. І.
  ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 9. Гедульянов В. Е.
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРУПЦІЙНОГО ТА ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 10. Логвиненко А. О.
  ЮРИСДИКЦІЙНА ТА НЕЮРИСДИКЦІЙНА ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
 11. Сагайдак В. В.
  НЕРУХОМІСТЬ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Гудима-Підвербецька М. М.
  СПЕЦИФІКА ДОГОВІРНИХ СУБСИДІАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В АСПЕКТІ ДИХОТОМІЧНОГО ПОДІЛУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СУБСИДІАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПІДСТАВАМИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
 2. Гуйван П. Д.
  СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДУ: ПРИНЦИПИ ЄСПЛ
 3. Акімова А. О.
  СУТНІСТЬ СПАДКОВОГО ПОЗОВУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СПРАВ ЩОДО СПАДКУВАННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Оніщенко О. Ю.
  ОКРЕМІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ТВАРИННИЙ СВІТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Самощенко І. В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ШАНТАЖУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 2. Ісраєлян А. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ, ЯКЩО ПОТЕРПІЛИМ Є НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА
 3. Самокиш І. В.
  ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 4. Костюк В. В.
  ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Заболотна Ю. В., Іванко Є. Б.
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
 2. Rozhnova V. V., Savytskyi D. O.
  ON EFFECTIVE CONFIDENCE-BASED LAW ENFORCEMENT (IN TERMS OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF UKRAINE)
 3. Падалка А. М.
  ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Ващенко І. О.
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ
 5. Кедик В. П.
  ПОНЯТТЯ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ТА КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО АБО ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОКУРОРУ
 6. Влад В. Ф.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ВТЕЧ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 7. Ліпін Ю. О.
  СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗАВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ ТА ІНШИМ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
 8. Станкович М. І.
  ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ МЕЖ ДОКАЗУВАННЯ НА ЕТАПІ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 9. Черенков А. М.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 10. Бутенко В. Б.
  ҐЕНЕЗА ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ОСОБИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Перова Л. В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ