Випуск 16 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Ткачук О. С.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ
 2. Можаровська К. В.
  МАСОВИЙ ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: У ПОШУКАХ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ
 3. Курило Т. В.
  ВІДМЕЖУВАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ ВІД СУМІЖНИХ  ДОГОВІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
 4. Пастернак В. М.
  ДОТРИМАННЯ ФОРМИ ПРАВОЧИНУ ЯК УМОВА ЙОГО ДІЙСНОСТІ
 5. Завальнюк С. В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА Й АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
 6. Алєксєєва Н. С.
  ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
 7. Дрогозюк К. Б.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ОМБУДСМЕНА В ДОКАЗУВАННЯХ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 8. Кольга Т. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ
 9. Гуц Н. Г.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНА, ЩО НАЛЕЖАЛО ПРОФСПІЛКОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
 10. Погребняк В. Я.
  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
 11. Рашківська В. В.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ  НОТАРІУСА ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАСТАВЛЕНЕ МАЙНО 
 12. Шимко Ф. А.
  ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРОЩЕННЯ БОРГУ ЯК ПРАВОЧИНУ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Григор’єва Х. А.
  АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ШТУЧНОГО М’ЯСА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 2. Багай Н. О.
  ІНСТИТУТИ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА
 3. Федун А. Д.
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕОЦІНОЧНИХ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Мирошниченко Н. М.
  ОСОБА ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. Поліщук О. М.
  ПРИВАТНОПРАВОВІ ЗАСАДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС ТА ОБСЯГ (УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОГЛЯД)
 3. Ус О. В.
  ПРОВОКАЦІЯ ПІДКУПУ: АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ Й ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 4. Влад С. Ф.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ
 5. Єрмак О. В.
  КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ПОКАРАННЯ ТА КВАЗІСПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 6. Поповичук В. О.
  НАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ЧЕРВОНОГО КРИСТАЛА Й ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ
 7. Старостенко О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ  БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ОДНООСІБНО ТА В СКЛАДІ ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ
 8. Стєбєлєв А. М.
  ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ,  ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Подобний О. О.
  НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ – СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 2. Малярова В. О.
  СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
 3. Столітній А. В.,
  ОБШУК ТА ОГЛЯД: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
 4. Аскеров С. С.
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ  ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 5. Падей А. С.
  ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ
 6. Лисецький О. О.
  СЛІДЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 7. Шелякін О. С.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Ченшова Н. В., Іванюк Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 2. Васянович О. А.
  МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ КИТАЮ
 3. Лепетюк О. В.
  ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 4. Ковальська В. В.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ МІСІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 5. Борисов Є. Є.
  ЕФЕКТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ У ЗОНІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ:  АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ
 6. Бек М. В.
  НАЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ (НА ПРИКЛАДІ ІНДІЇ ТА КАЗАХСТАНУ)

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Користін О. Є.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. С. ВІТВІЦЬКОГО «КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 2. Труба В. Я.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ ІЗАРОВОЇ «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»