Випуск 16 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Полонка І. А.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОКТРИНАЛЬНОГО ГЕНЕЗИСУ ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗУМІННЯ  КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВА ПОВЕДІНКА» В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
 2. Кузьменко Я. П.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
 3. Мальована Я. П.
  ПРАВОВІ ЗАСОБИ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПІСЛЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 Р.)
 4. Омарова А. А.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЗА ДЕКЛАРАЦІЄЮ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Павловська Н. В.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 2. Вільчик Т. Б.
  ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 3. Борисенко М. О.
  ЄДНІСТЬ СУДОВОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
 4. Губаль Ю. В.
  КОНЦЕПТУАЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ДИТИНА»  ТА «ПРАВА ДИТИНИ» ЗА ВІТЧИЗНЯНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
 5. Грищенко І. В.
  ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І КАДРОВА ПІДГОТОВКА ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Кобэняну С. И., Бобейка Е.
  МЕСТНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 2. Бенедик В. І.
  ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 3. Прокопенко О. Ю.
  ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ
 4. Манжула А. А.
  СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
 5. Живко М. О., Мельникович В. М., Босак Х. З.
  СТРАТЕГІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 6. Корж Є. М.
  РОЛЬ МІЛІЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 7. Фазикош О. В.
  РОЛЬ СУДУ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
 8. Коміссаров С. А.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН І ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ
 9. Трофімцов В. А.
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
 10. Бліхар М. М.
  СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 11. Сокуренко В. В.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННОГО СЕКТОРА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
 12. Харенко О. В.
  ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 13. Літвінцева А. С.
  ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 14. Благодарська О. О.
  ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ  В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
 15. Василенко Н. В.
  ДЖЕРЕЛА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
 16. Ярош А. О.
  СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
 17. Сулейманова С. Р.
  ВАЛЮТНІ РАХУНКИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ
 18. Коваль В. О.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА УЧАСТІ ІНОЗЕМЦІВ  ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 19. Плиска В. В.
  ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ Й ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 20. Власенко Д. О.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 21. Дубас Т. В.
  ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
 22. Кошиков Д. О.
  ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ  МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Запара С. І.
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ПІД ЧАС СТРАЙКУ
 2. Волошина С. М.
  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 3. Кайтанський О. С.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 4. Потопахіна О. М., Ситніков Д. М.
  ПРАВО НА БЕЗПЕЧНІ Й ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ В АКТАХ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ