Випуск 15 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бондаренко О. О.
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ
 2. Возняковська К. А.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
 3. Герц А. А.
  МЕДИЧНА ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 4. Голубєва Н. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЛОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ
 5. Клімовський С. С.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА ОСОБИСТІ ПАПЕРИ
 6. Колосова О. Е.
  ПРАВОВА ОЦІНКА ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 7. Коршакова О. М.
  ПРОБЛЕМАТИКА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
 8. Кузьменко С. Г.
  МЕДІАЦІЯ, АБО 15 РОКІВ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ
 9. Куриліна О. В.
  КАТЕГОРІЯ «ЖИТЛО» ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ В ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 10. Лата Н. Ф.
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІНИ НЕНАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
 11. Махінчук В. М.
  ОБСТАВИНИ, ЯКІ СУД ПРИЙМАЄ ДО УВАГИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВИ ПРО ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ
 12. Мельник М. Б.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ПРИ ПРИПИНЕННІ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НАБУТТЯМ У ВЛАСНІСТЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА
 13. Мельник Ю. О.
  ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ІНШИХ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 14. Менська О. А.
  ОХОРОННИЙ ДОГОВІР НА ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОДВІЙНА ПРИРОДА
 15. Старинець К. О.
  МІСЦЕ ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У ПРЕДМЕТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 16. Зубкова Л. А.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТРАХУВАННЯМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 17. Степанова Т. В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ
 18. Томма Р. П., Шевчук О. О.
  ПОНЯТТЯ ТА НАСЛІДКИ ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА ЯК ЗАХОДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА
 19. Чурпіта Г. В.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ «ВИД ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА»
 20. Шекера Ю. О.
  ЩОДО ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Гавриш Н. С.
  ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТОКОРИСТУВАННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
 2. Шуміло О. М.
  ЕКОЛОГІЧНІ (ЗЕЛЕНІ) ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Вечерова Є. М.
  «НАУКОВИЙ СУПРОВІД» КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
 2. Галушко Б. С.
  СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
 3. Головкін Б. М.
  КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ ВІКТИМІЗАЦІЇ
 4. Кіслов О. І.
  ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ» У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ
 5. Nesterova I. А.
  REGARDING THE PROBLEM OF CRIME VICTIM IN THE TOURISM INDUSTRY
 6. Олефір Л. І.
  ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ В ОРГАН ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ
 7. Орловський Р. С.
  ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ЕКСЦЕСУ СПІВУЧАСНИКА
 8. Павликівський В. І.
  ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
 9. Плотнікова А. В.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ШАХРАЙСТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
 10. Сердюк П. П.
  МИГРАЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ
 11. Шуляк Ю. Л., Олійник О. С.
  НАСЛІДКИ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ҐРУНТОВИМ ПОКРИВОМ (ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ) ЗЕМЕЛЬ (СТ. 2391 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. В’юник М. С.
  ГЕНЕЗИС ПРОВАДЖЕННЯ З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СВІТІ
 2. Кайло І. Ю.
  НАЛЕЖНЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ЯК ОДНА ІЗ УМОВ ЇХ ДОПУСТИМОСТІ
 3. Комісарчук Р. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ
 4. Кочура О. О.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПОНЯТТЯ ШКОДИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО
 5. Луценко М. М., Щербина Л. І.
  КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ
 6. Музиченко О. В.
  ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТАНДАРТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 7. Федоришена Ю. Ю.
  ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ТА КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ПРИПИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Замула А. Ю.
  КВАЛІФІКАЦІЙІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУВАННЯ ЯК ЗЛОЧИНУ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ
 2. Манжул І. В.
  ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 3. Терехова Т. А.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПРАВОМ У СФЕРІ ЗМІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ