Випуск 14 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Пузанова Г. Й.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПУСКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 2. Жила О. В.
  МІСЦЕ РЕГРЕСНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СИСТЕМІ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА
 3. Ярошевська Т. В.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ У СФЕРІ ПЕРЕДАВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
 4. Обіход Т. В.
  ВСТУП УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 5. Межевська Л. В.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ ОСІБ, КОТРІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 6. Андрієнко В. В.
  ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФОРФЕЙТИНГУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 7. Кімчинська С. В.
  ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 8. Карнаух В. С.
  ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ПРАВОВІДНОШЕННЯ» ТА «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» ДЛЯ ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
 9. Стадник К. О.
  ФУНКЦІЇ ТА СПРЯМУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 10. Стасів Н. С.
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ СУДУ НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗАЯВАМИ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
 11. Турчин Л. Я.
  МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ВКЛАД ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
 12. Чернілевська О. І.
  ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕДІЄЗДАТНОЮ ОСОБОЮ
 13. Майка Н. В.
  РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ПРАВОВА ПРИРОДА ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 14. Каленчук А. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 15. Карякіна О. Ю.
  ПРИНЦИПИ УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ФРАНЧАЙЗИНГУ
 16. Власюк І. І.
  ПОНЯТТЯ ВЗАЄМНОСТІ В СПРАВАХ ПРО ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Чурилова Т. М.
  ЩОДО ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
 2. Шевченко Я. О.
  СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Словська І. Є.
  СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
 2. Андрушко А. В.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ВИКОРИСТАННЮ ПСИХІАТРІЇ В НЕМЕДИЧНИХ ЦІЛЯХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 3. Міняйло Н. Є.
  МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ» В УКРАЇНІ
 4. Казміренко В. О.
  ПСИХОЛОГО-ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗБОЮ
 5. Орловський Б. М.
  ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ ВІД СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОСЯГАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН
 6. Коротюк О. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС НОТАРІУСА ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ
 7. Кльован Н. В.
  РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 8. Бухтіярова К. С.
  НЕОТЕОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 9. Маломуж С. І.
  МАЛОЗНАЧНІСТЬ ДІЯННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 10. Хроленок О. Ю.
  СТАНОВЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЗАСАД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПОКАРАНЬ ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Бобечко Н. Р.
  БЕЗУМОВНІ ІСТОТНІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ
 2. Бондар В. С.
  ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
 3. Щербина Л. І.
  ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
 4. Аскеров С. С.
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДИРЕКТОРА ТА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
 5. Koval M.M.
  FORENSIC CHARACTERIZATION OF TORTURE
 6. Пузирьов М. С., Віговський В. Л.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 7. Харина Є. Я.
  РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУЦІЇ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Форманюк В. В.
  ЗНАЧЕННЯ ДОСВІДУ УНІФІКАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ДЛЯ ДОГОВІРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 2. Слабошпицька У. О.
  КОНВЕНЦІЙНА УНІФІКАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПАДКУВАННЯ МАЙНА DE LEGE FERENDA
 3. Казарян К. А.
  ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ ЗА МУСУЛЬМАНСЬКИМ ПРАВОМ
 4. Каплюченко Т. В.
  ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В НАГЛЯДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ