Випуск 13 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Чанишева А. Р.
  СТРУКТУРА ЗМІСТУ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ВІДНОСИН
 2. Ізарова І. О.
  РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 3. Явор О. А.
  ДІЯННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
 4. Булат Є. А.
  ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЕБ-САЙТУ
 5. Желіховська Ю. В.
  CПІВВІДНОШЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОХОРОНА» ТА «ЗАХИСТ»
 6. Перунова О. М.
  ВИМОГИ ЩОДО ФОРМИ І ЗМІСТУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ-ДОКУМЕНТІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 7. Єфіменко М. Ю.
  РОЛЬ АДВОКАТА У ПРОЦЕСІ МЕДІАЦІЇ
 8. Горда Ю. І.
  ТЛУМАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ У СВІТЛІ СУДОВОЇ ТА АРБІТРАЖНОЇ ПРАКТИКИ
 9. Пишна Л. Г.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ В УКРАЇНІ
 10. Остап’юк М. В.
  ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
 11. Каплюченко Т. В.
  «ТОВАР», «ПОСЛУГА», «СПОЖИВАЧ» ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЄС
 12. Пилипенко Ю. О.
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН
 13. Васильєв В. В.
  МОЖЛИВІСТЬ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 14. Каленчук А. М.
  НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК СФЕРА МОЖЛИВОГО ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВОЮ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ШКОДИ
 15. Наумова К. О.
  СУБ’ЄКТ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
 16. Оніка Я. В.
  ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 17. Власюк І. І.
  ПОНЯТТЯ ВЗАЄМНОСТІ У СПРАВАХ ПРО ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Вечерова Є. М.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСНОВНИХ ВЕКТОРІВ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ НОВЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
 2. Баранов С. О.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ
 3. Прокоф’єва-Янчиленко Д. М.
  СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ДІЯННЯ У КАТЕГОРІЯХ РИЗИКОЛОГІЇ
 4. Манжул І. В.
  ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 274 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 5. Лисенко М. І.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗАСУДЖЕНИХ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ
 6. Свириденко О. А.
  ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВА У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Гречишникова В. В.
  ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
 2. Кушпіт В. П.
  ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 3. Столітній А. В.
  РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТЬ  «ЗАЯВНИК» ТА «ПОТЕРПІЛИЙ» ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
 4. Тагієв С. Р.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 5. Грицак Х. М.
  ОГЛЯД НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО «ПРИНЦИП» ЯК КАТЕГОРІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 6. Дуброва Р. В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 7. Меденцев A. M.
  ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 8. Заклюка А. В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДОКАЗІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Чайковська В. В.
  МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
 2. Аль Шару Джехад Маджед Мохаммад
  АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА РАСЫ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАСИЗМА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЕГО В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
 3. Федунь М. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЗГІДНО З УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
 4. Мавед С. О.
  ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМСКОГО ДЕЛИКТНОГО ПРАВА
 5. Пилипенко О. Ю.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ