Випуск 51

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Парасюк М. В.
  АВСТРІЙСЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1811 Р. ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ
 2. Іванов О. Ю.
  ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ Х–XVIII СТ. ЯК ОБ’ЄКТ МОСКОВСЬКОЇ ЕКСПАНСІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
 3. Дмитрієва М. М.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ПРАВОТВОРЧОСТІ
 4. Калугіна І. О.
  СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 5. Шередько О. М.
  ВПЛИВ Г. ЛАУТЕРПАХТА НА ЗАКРІПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Кравченко В. В., Лебідь Т. І.
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТАТУСУ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Іванський А. Й.
  ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПРАВОВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 2. Шевчук О. Р., Кузь Т. В.
  ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 3. Кожушко О. О.
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 4. Гачак-Величко Л. А.
  АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
 5. Москаленко А. О.
  ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ЗМІСТОВО-ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 6. Бондарчук Р. А.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 7. Костецький С. С.
  МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОННОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Нагнибіда В. І., Іщук А. Ю.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ У НОВІТНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН СВІТУ
 2. Гринько С. Д., Костяшкін І. О.
  ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
 3. Цвігун Д. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІТУТУ ЯК ОДНОГО З ВИДІВ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО
 4. Сулейманова С. Р., Островська Л. А.
  ДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА (У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)
 5. Баранкова В. В.
  ПРИНЦИП ОБҐРУНТОВАНОСТІ НОТАРІАЛЬНИХ АКТІВ
 6. Ільків О. В.
  ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ЯК КРИТЕРІЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАСТАВНИХ РЕЧОВИХ ВІДНОСИН
 7. Сергієнко Н. А.
  МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Гумін О. М.
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ОСОБИ В СТАНІ АФЕКТУ: ЙОГО ОЦІНКА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
 2. Ободовський О. В.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 3. Калімбет І. Л.
  ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
 4. Беньківський В. О.
  СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 5. Чумакова Т. К.
  ДІЯННЯ ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ – НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Крет Г. Р.
  КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ: НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ
 2. Даньшин М. В., Костенко М. В., Опанасенко Н. О.
  МІСЦЕ Й РОЛЬ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
 3. Мурзановська А. В., Пожар В. Г.
  МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
 4. Нікітіна-Дудікова Г. Ю.
  ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ
 5. Лисеюк А. М., Очеретний М. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ
 6. Казьмірова І. В.
  ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
 7. Карпенко В. М.
  ПРОФЕСІЙНА ПРАВНИЧА ДОПОМОГА СВІДКУ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Ignatievа A. I.
  THE SYSTEM OF MILITARY LAW OF UKRAINE AND GREAT BRITAIN IN MODERN INTERNATIONAL LAW
 2. Кузьма В. Ю., Репецький В. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ТА КОНСУЛЬСЬКОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ІЗ ПОДВІЙНИМ ГРОМАДЯНСТВОМ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 1. Спільник С. І.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК ОКРЕМИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
 2. Данієлян С. А.
  ДО ПИТАННЯ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПИ ПРАВА»